Nakúpte ešte za 50 € a dopravu máte zadarmo!

Všeobecné obchodné podmienky pre predaj tovaru spoločnosti Tulip s.r.o. prostredníctvom e-shopu
1. Úvodné ustanovenia

1.1 Všeobecné obchodné podmienky, vymedzenie pojmov. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) obchodnej spoločnosti Tulip s.r.o., so sídlom Považská Bystrica, SNP 1445/37, PSČ 017 07, IČO: 47 694 122, zapísanej v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, oddiel: Sro, vložčka č. 30417/R, e-mail: kvety.tulip@gmail.com, tel. č.0917434742, DIČ:

1.2 (ďalej len „predávajúci“) upravujú v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „občiansky zákonník“), zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákony o ochrane spotrebiteľa“ a/alebo „zákon o ochrane spotrebiteľa“) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatváranej medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej adrese https://www.kvetytulip.sk (ďalej len „webová stránka“ a/alebo „e-shop“), a to prostredníctvom webového rozhrania (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).

1.3 Kontaktné údaje predávajúceho. Adresa na doručovanie: Rajec, Sládkovičova 686, PSČ 015 01; adresa elektronickej pošty: kvety.tulip@gmail.com; telefónna infolinka: 0917 434 742. Zoznam a adresy prevádzkarní predávajúceho sú dostupné na internetovejstránke predávajúceho https://www.kvetytulip.sk/kontakty/

1.4 Kupujúci. Tieto VOP sa použijú v prípade, že je kupujúcim (i.) spotrebiteľ v zmysle ustanovenia § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka, teda fyzická osoba, ktorá nejedná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania (ďalej len „spotrebiteľ“), rovnako v prípade, že je kupujúcim (ii.) osoba od spotrebiteľa odlišná (ďalej len „podnikateľ“), pokiaľ nie je v týchto VOP uvedené inak.

1.5 VOP ako súčasť kúpnej zmluvy. Tieto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. VOP nevylučujú dojednanie odchýlnych ustanovení v samotnej kúpnej zmluve; v takom prípade majú výslovne dojednané odchýlne ustanovenia v kúpnej zmluve prednosť pred znením týchto VOP.

1.6 Zmeny VOP. Znenie VOP je predávajúci oprávnený kedykoľvek jednostranne meniť (napríklad, nie však výlučne ako dôsledok zmeny právnych predpisov alebo iných relevantných okolností). Práva a povinnosti strán, ktoré vznikli za účinnosti predchádzajúceho znenia VOP, nie sú týmto ustanovením dotknuté. Pre právny vzťah založený medzi kupujúcim a predávajúcim kúpnou zmluvou je rozhodné znenie VOP platné v čase, kedy kupujúci odošle objednávku predávajúcemu, pokiaľ nie je medzi stranami výslovne dohodnuté inak. Aktuálne znenie VOP je zverejnené na internetových stránkach predávajúceho https://www.kvetytulip.sk.

1.7 V zmysle zákona č.219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov je predaj alkoholických nápojov umožnený iba osobám starším ako 18 rokov. Pred vložením alkoholického nápoja do košíka je preto kupujúci vyzvaný aby potvrdil, že ku dňu objednávky dovŕšil 18 rokov. Zástupca predávajúceho je v prípade pochybností oprávnený pri doručení tovaru overiť túto skutočnosť vyžiadaním platného dokladu totožnosti.

2. Objednávka, uzatvorenie kúpnej zmluvy

2.1 Prostriedky komunikácie na diaľku. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady, ktoré vzniknú kupujúcemu v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy na diaľku (napr. náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory), si hradí kupujúci sám.

2.2 Zákaznícky účet. Pri nákupe tovaru na e-shope nie je požadovaná predchádzajúca registrácia kupujúceho a na e-shope je možné nakupovať bez registrácie. V prípade záujmu si však môže kupujúci zriadiť registráciou zákaznícky účet, pričom prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Predávajúci odporúča kupujúcemu zachovávať dôvernosť informácií nevyhnutných k prístupu do jeho zákazníckeho účtu. Kupujúci zároveň berie na vedomie, že zákaznícky účet je určený na jeho užívanie kupujúcim.

2.3 Informatívny charakter. Všetok tovar vyobrazený, resp. vystavený na e-shope je len informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný kúpnu zmluvu ohľadom vyobrazeného, resp. vystaveného tovaru s kupujúcim uzatvoriť. Za návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy sa považuje až odoslaná objednávka kupujúceho. Prípadne vyplnené pole „Poznámka“ v objednávkovom formulári nie je súčasťou návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy, ide o nezáväzný návrh zo strany kupujúceho, pričom prijatím objednávky predávajúci nevyjadruje súhlas s nezáväzným návrhom v poli „Poznámka“ a tento musí byť eventuálne výslovne potvrdený zo strany predávajúceho. Predávajúci je oprávnený určiť maximálne množstvo tovaru, ktoré možno kupujúcemu na základe jednej objednávky, resp. jednej kúpnej zmluvy dodať (predovšetkým pri tovare v zľave alebo výpredaji).

2.4 Objednávkový formulár, objednávka. Objednávky tovaru je možné realizovať výlučne prostredníctvom internetového obchodu. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár, pričom na objednanie tovaru je nevyhnutné vyplniť všetky polia označené v objednávkovom formulári ako povinné (napr. základné údaje o kupujúcom – meno a priezvisko, kontakt na kupujúceho – e-mail a telefónne číslo, kontaktná / doručovacia adresa, údaje o spôsobe úhrady kúpnej ceny a dodania tovaru), udeliť súhlas so znením týchto VOP (pričom kupujúci odoslaním objednávky bezvýhradne akceptuje tieto VOP, s ktorými mal možnosť sa oboznámiť ešte pred odoslaním svojej objednávky) a potvrdiť poskytnutie informácií o spracovaní osobných údajov. Objednávkový formulár obsahuje ďalej informácie o objednávanom tovare, ktorý kupujúci vloží do svojho elektronického nákupného košíka, jeho cene (vrátane konečnej ceny tovaru podľa objednávky, ktorá predstavuje súčet ceny za tovar vložený do elektronického nákupného košíka, ceny súvisiacich služieb, daní, poplatkov a ceny za dopravu objednaného tovaru) a informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru. Kupujúci odošle svoju objednávku predávajúcemu kliknutím na príslušné tlačidlo v objednávkovom formulári („objednávka“). Minimálna cena jednej objednávky je 9,99 EUR, pričom do tejto ceny sa nezapočítava cena za dopravu tovaru.

2.5 Kontrola údajov v objednávkovom formulári. Pred odoslaním objednávky má kupujúci možnosť skontrolovať a meniť údaje, ktoré vyplnil do objednávky, ako aj údaje, ktoré sa do objednávky eventuálne vyplnili automaticky zo zákazníckeho účtu. Údaje uvedené v odoslanej objednávke sú predávajúcim považované za správne, resp. predávajúci neoveruje ich správnosť.

2.6 Potvrdenie o prijatí objednávky predávajúcim. Bezodkladne po prijatí objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu prijatie objednávky, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho, ktorú kupujúci uviedol v objednávke. Spolu s potvrdením prijatia objednávky bude kupujúcemu na jeho adresu elektronickej pošty uvedenú v objednávke zaslané znenie VOP. Predávajúci je oprávnený požiadať kupujúceho e-mailom či telefonicky o dodatočné potvrdenie objednávky, a to najmä v závislosti od charakteru objednávky (okrem iného z dôvodu množstva či ne/dostupnosti objednaného tovaru a výšky kúpnej ceny za objednaný tovar).

2.7 Akceptácia objednávky, uzatvorenie kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva je uzatvorená okamihom akceptácie návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho, k čomu dôjde doručením prijatia objednávky. O odoslaní tovaru je kupujúci informovaný e-mailom. Kupujúci je informovaný e-mailom rovnako o tom, že tovar je pripravený na vyzdvihnutie v kamennej prevádzkarni predávajúceho v prípade voľby osobného odberu. Predávajúci vydá kupujúcemu – spotrebiteľovi potvrdenie o uzatvorenej kúpnej zmluve v textovej podobe (spravidla e-mailom) v primeranej lehote po jej uzatvorení, najneskôr však v momente dodania tovaru kupujúcemu.

2.8 Právo predávajúceho neakceptovať objednávku. Predávajúci nie je povinný akceptovať okrem iného objednávku, ktorá neobsahuje všetky povinné údaje. Predávajúci si taktiež vyhradzuje právo neakceptovať objednávku kupujúceho, resp. nedodať kupujúcemu tovar v prípade, kedy sa na e-shope objavia úplne zjavné omyly týkajúce sa ceny tovaru, popisu či obrázku tovaru, prípadne pokiaľ nemá predávajúci tovar v dostatočnom množstve na sklade alebo z iných dôvodov nie je objektívne možné riadne a včas dodať kupujúcemu tovar na základe objednávky. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci okrem iného nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu s osobou, ktorá v minulosti podstatne porušila kúpnu zmluvu uzatvorenú s predávajúcim vrátane týchto VOP, prípadne s osobou, ktorá je voči predávajúcemu v omeškaní s úhradou splatných záväzkov. O takomto prípadnom odmietnutí objednávky môže byť kupujúci informovaný e-mailom.

2.9 Ak predávajúci nemôže splniť svoje povinnosti vyplývajúce mu z kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v objednávke, predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a zároveň je povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodov uvedených v tomto bode týchto obchodných podmienok, je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve bez zbytočného odkladu najneskôr však v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy rovnakým spôsobom aký použil kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia bez toho aby boli kupujúcemu účtované ďalšie poplatky.

2.10 Odstúpenie od zmluvy predávajúcim. V prípade, ak nastane niektorá z nasledujúcich situácií predvídaných tiež v čl. 2.8 týchto VOP až po uzatvorení kúpnej zmluvy, a to: v prípade zjavných omylov týkajúcich sa ceny tovaru, popisu či obrázku tovaru, prípadne pokiaľ nemá predávajúci tovar v dostatočnom množstve na sklade alebo z iných dôvodov nie je objektívne možné riadne a včas dodať kupujúcemu tovar na základe objednávky, je predávajúci, okrem prípadov ustanovených zákonom a týmito VOP, oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť. Odstúpenie od zmluvy podľa tohto čl. 2.9 je možné do 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni uzatvorenia kúpnej zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim, pričom o odstúpení od zmluvy bude kupujúci informovaný e-mailom. V prípade, že kupujúci už uhradil aspoň časť kúpnej ceny tovaru, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho bankový účet najneskôr do 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni odstúpenia od zmluvy zo strany predávajúceho.

2.11 Storno objednávky. Ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný predávajúci dodať tovar kupujúcemu v lehote dohodnutej v kúpnej zmluve alebo určenej týmito obchodnými podmienkami alebo za dohodnutú kúpnu cenu, je predávajúci povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). Odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo stornovať objednávku môže kupujúci doručením e-mailu. V prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, vráti predávajúci už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia e-mailu o odstúpení od kúpnej zmluvy resp. stornovania objednávky kupujúcemu na ním určený účet, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade, ak kupujúci v primeranej lehote neodpovie na ponúknuté náhradné plnenie predávajúcim ani neodstúpi od kúpnej zmluvy, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, predávajúci je povinný vrátiť už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcemu.

3. Platobné podmienky

3.1 Spôsob úhrady kúpnej ceny. Kupujúci je povinný uhradiť cenu tovaru a prípadné náklady súvisiace s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy predávajúcemu (i.) v hotovosti na prevádzke predávajúceho pri osobnom odbere objednaného tovaru, (ii.) v hotovosti na dobierku na mieste určenom kupujúcim v objednávke, (iii.) platobnou kartou na dobierku na mieste určenom kupujúcim v objednávke , vopred bezhotovostne platobnou kartou; (vii.)

3.2 Kúpna cena, súvisiace náklady. Kúpna cena tovaru je uvedená na e-shope pri jednotlivom tovare a zahŕňa výlučne položky vyslovene uvedené. Kupujúci je spoločne s kúpnou cenou tovaru povinný uhradiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a doručením tovaru v dohodnutej výške, prípadne ďalšie náklady za vybrané súvisiace služby, pričom ich výška je vždy uvedená v rámci objednávkového formulára, resp. objednávky. Ak nie je ďalej uvedené inak, rozumejú sa kúpnou cenou aj náklady spojené s balením a doručením tovaru, prípadne ďalšie náklady za vybrané súvisiace služby. Ceny sú na e-shope uvedené s pripočítanou príslušnou DPH v zákonnej výške v okamihu odoslania objednávky predávajúcemu. Pre predávajúceho a kupujúceho sú záväzné ceny uvedené na e-shope v okamihu odoslania objednávky predávajúcemu (okrem prípadov zjavných omylov týkajúcich sa ceny tovaru). Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak.

3.3 Splatnosť kúpnej ceny. V prípade platby v hotovosti či na dobierku / na predajni je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru, v prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 2 dní odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. Pokiaľ sa kupujúci ocitne v omeškaní s úhradou kúpnej ceny, je predávajúci oprávnený objednávku zrušiť, resp. odstúpiť od kúpnej zmluvy, o čom bude kupujúci informovaný e-mailom.

3.4 Platba vopred. Predávajúci je oprávnený, najmä ak kupujúci dodatočne nepotvrdí objednávku na žiadosť predávajúceho v súlade s čl. 2.6 týchto VOP, požadovať od kupujúceho úhradu celej kúpnej ceny pred odoslaním tovaru kupujúcemu.

3.5 Daňový doklad. Ohľadom platieb uskutočňovaných na základe kúpnej zmluvy vystaví predávajúci kupujúcemu daňový doklad, a to najneskôr po úhrade celej kúpnej ceny a prevzatí tovaru. Daňový doklad dostane kupujúci v elektronickej podobe na e-mail po prevzatí tovaru, s čím kupujúci súhlasí. Kupujúci súhlasí s tým, že daňový doklad môže dostať od predávajúceho tiež elektronicky na e-mail uvedený v objednávke.

3.6 Kombinácia zliav. Prípadné obchodné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať, pokiaľ predávajúci nerozhodne inak.

4. Preprava a Dostupnosť, dodanie a preprava tovaru

4.1 Obvyklá dostupnosť tovaru je uvedená pri každom tovare na internetovej stránke elektronického obchodu.

4.2 Predávajúci je povinný dodať vec kupujúcemu v časovom rozsahu, ktorý si kupujúci zvolí z ponúkaných možností pri vypĺňaní objednávkového formulára. Ak vinou predávajúceho nebol splnený záväzok dodať vec v lehote podľa prvej vety, kupujúci má nárok na dodanie veci v čo najkratšej lehote, o ktorej predávajúci informuje kupujúceho. Kupujúcemu vzniká právo na vrátenie prepravných nákladov alebo prepravných príplatkov. Ak predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatočnej lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy.

4.3 Farebné zobrazenie tovaru na monitore nemusí presne zodpovedať reálnym farebným odtieňom ako ich bude kupujúci vnímať v skutočnosti. Zobrazenie farebných odtieňov je okrem iného závislé aj na kvalite zobrazovacieho monitora, resp. iného použitého zobrazovacieho zariadenia.

4.4 Ak bude dodanie tovaru nemožné z dôvodu neprítomnosti adresáta na mieste a v časovom rozsahu bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od kúpnej zmluvy, vzniká predávajúcemu nárok považovať tovar za doručený adresátovi, pričom kupujúcemu nevzniká nárok na vrátenie uhradenej kúpnej ceny.

4.5 Adresát je povinný skontrolovať obal zásielky ihneď po doručení v prítomnosti zástupcu predávajúceho. V prípade zistenia existencie vady obalu je zástupca predávajúceho povinný umožniť kupujúcemu vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe vady obalu a tovaru, ktorého správnosť potvrdí zástupca predávajúceho. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne kupujúci odmietnuť prevziať dodaný tovar s vadou alebo potvrdiť doručenie tovaru s vadou a následne v zmysle čl. 5 týchto obchodných podmienok uplatniť reklamáciu vád tovaru u predávajúceho. V prípade, ak adresát odmietne prevziať dodaný tovar s vadou, všetky účelne vynaložené náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša predávajúci.

4.6 Odoslanie a odovzdanie tovaru kupujúcemu. Odoslanie a odovzdanie tovaru kupujúcemu je možné až po úplnom zaplatení kúpnej ceny; to neplatí v prípade úhrady kúpnej ceny na dobierku / na predajni. Pokiaľ nie je v kúpnej zmluve uvedené inak, bude tovar odoslaný na adresu určenú kupujúcim v primeranej lehote, zodpovedajúcej prevádzkovým možnostiam predávajúceho, alebo (v závislosti od voľby kupujúceho v rámci objednávky) bude tovar pripravený na vyzdvihnutie v predajni predávajúceho v primeranej lehote zodpovedajúcej prevádzkovým možnostiam predávajúceho (za podmienky, že predávajúci objednávku akceptuje). Bližšie informácie o čase doručenia možno získať na internetovej stránke predávajúceho. Tým nie sú dotknuté zmluvné a zákonné ustanovenia, ktoré tento termín prípadne modifikujú alebo dávajú stranám právo na jeho modifikáciu.

4.7 Voľba spôsobu dodania. Spôsob prepravy a dodanie tovaru si kupujúci zvolí pri objednaní tovaru v objednávkovom formulári. Jednotlivé spôsoby dodania uvedené na e-shope sú ponúkané s ohľadom na aktuálnu dostupnosť prepravných služieb. Prípadne uvedené dodacie lehoty na e-shope sú iba informatívneho charakteru, pričom predávajúci vychádza z predpokladaných dodacích lehôt zmluvných dopravcov.

4.8 Zmena spôsobu dodania. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že predávajúci je oprávnený spôsob prepravy zvolený kupujúcim zmeniť, pokiaľ taký spôsob prepravy nie je vhodný na doručenie objednaného tovaru, prípadne pokiaľ zvolený spôsob prepravy nie je napr. podľa podmienok stanovených dopravcom možný. Predávajúci si ďalej vyhradzuje právo vymedziť podmienky, za dodržania ktorých bude dodanie tovaru bezplatné.

4.9 Prevzatie tovaru. V prípade, že je predávajúci povinný na základe kúpnej zmluvy dodať tovar na miesto určené kupujúcim, je v takom prípade kupujúci povinný tovar pri dodaní na určené miesto prevziať. V prípade, že si kupujúci zvolí dodanie tovaru na prevádzkareň predávajúceho, bude tovar pripravený na vyzdvihnutie po dobu dvadsaťštyri (24) hodín od zaslania informácie o tom, že tovar je pripravený na vyzdvihnutie. Pokiaľ kupujúci odmietne tovar pri dodaní bezdôvodne prevziať, je predávajúci oprávnený požadovať náklady spojené s uskutočnením prepravy tovaru z miesta dodania späť do svojej dispozície v skutočnej výške, okrem toho je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť. V prípade, že kupujúci nebude zastihnutý na mieste dodania tovaru, bude sa postupovať podľa VOP zvoleného zmluvného dopravcu, pričom spravidla bude uskutočnený druhý pokus o doručenie kupujúcemu a následne bude tovar uložený u zmluvného dopravcu, alebo na prevádzkarni predávajúceho. Kupujúci s uložením tovaru súhlasí. Kupujúci berie na vedomie, že ak nebude zastihnutý na mieste dodania, nemusia byť predávajúcim dodržané uvedené dodacie lehoty, resp. môže dôjsť k ich predĺženiu. V prípade, že je z vyššie uvedených dôvodov na strane kupujúceho tovar doručovaný opakovane, prípadne iným spôsobom, ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, prípadne náklady spojené s iným spôsobom doručovania tovaru.

4.10 Nevyzdvihnutie tovaru. Pokiaľ si kupujúci nevyzdvihne tovar uložený u zmluvného dopravcu podľa čl. 4.4 týchto VOP v dobe stanovenej zmluvným dopravcom pre uloženie zásielky alebo, ak si kupujúci nevyzdvihne tovar v rámci osobného odberu na prevádzkarni predávajúceho ani do dvadsaťštyri (24) hodín od odoslania informácie o tom, že tovar je pripravený na vyzdvihnutie na kamennej prevádzkarni predávajúceho, je predávajúci oprávnený od zmluvy odstúpiť. V prípade odstúpenia bude kupujúcemu vrátená prípadne zaplatená kúpna cena tovaru, a to na ním uvedený bankový účet, inak na bankový účet, z ktorého bola platba prijatá. Náklady na dodanie tovaru spojené so zrušenou objednávkou, pokiaľ vznikli, sa kupujúcemu nevracajú.

4.11 Kontrola tovaru. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať, či je obal tovaru neporušený. Kupujúci je v prípade akýchkoľvek zjavných vád povinný tieto bezodkladne oznámiť dopravcovi a spísať s ním o takej skutočnosti záznam, napr. v podobe zápisu do prepravného dokladu podľa VOP zvoleného zmluvného dopravcu, a to vždy v závislosti na podmienkach a možnostiach zvoleného zmluvného dopravcu. V prípade zistenia porušenosti obalu tovaru, ktoré nasvedčuje neoprávnenému vniknutiu do zásielky treťou osobou, nemusí kupujúci tovar od dopravcu prevziať. Pokiaľ kupujúci tovar od dopravcu prevezme, na prípadné neskoršie reklamácie ohľadne zjavného porušenia obalu zásielky sa nebude brať zreteľ. Vyššie uvedená kontrola zjavných vád obalu sa netýka obsahu zásielky.

4.12 Vlastnícke právo, nebezpečenstvo škody. Vlastnícke právo k tovaru a nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho okamihom odovzdania tovaru kupujúcemu. Pokiaľ kupujúci v rozpore s kúpnou zmluvou neprevezme tovar, hoci mu s ním predávajúci (resp. príslušný dopravca) umožnil nakladať, prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo škody na veci. Škoda na veci vzniknutá po prechode nebezpečenstva škody na veci na kupujúceho nemá vplyv na povinnosti kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu, okrem prípadov, kedy predávajúci spôsobil škodu porušením svojej povinnosti.

4.13 Omeškanie dopravcu. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nezodpovedá najmä za škodu vzniknutú z dôvodu omeškania s dodávkou či nedodaním tovaru z dôvodov na strane kupujúcim zvoleného dopravcu, prípadne z dôvodov nezávislých od vôle predávajúceho (najmä, nie však výlučne, prípady zásahu vyššej moci).

4.14 Prevzatie objednávky. V prípade osobného vyzdvihnutia tovaru, ktorého kúpna cena bola uhradená vopred, sa kupujúci preukáže svojim menom a číslom objednávky, ktoré predávajúci odošle kupujúcemu na e-mail. Predávajúci odporúča, aby kupujúci zabezpečil dôvernosť a nesprístupnenie čísla objednávky neoprávnenej osobe. Po odovzdaní objednávky tovaru dostane kupujúci potvrdzujúcu SMS a pokiaľ nebola objednávka vyzdvihnutá kupujúcim alebo v súlade s jeho pokynmi inou osobou, je kupujúci povinný oznámiť to predávajúcemu bez zbytočného odkladu na e-mail kvety.tulip@gmail.com.

5. Práva z vadného plnenia, záruka za akosť

5.1 Úprava. Práva z vadného plnenia sa riadia príslušnými právnymi predpismi, predovšetkým občianskym zákonníkom a v prípade kupujúceho – spotrebiteľa, zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, v účinnom znení.

5.2 Akosť pri prevzatí. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu – spotrebiteľovi, že vec pri prevzatí nemá vady; v prípade kupujúceho – podnikateľa zodpovedá predávajúci, že vec nemá vady pri prechode nebezpečenstva škody na veci. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, najmä, že vec (i.) zodpovedá dohodnutému popisu, druhu a množstvu, ako aj akosti, funkčnosti, kompatibilite, interoperabilite a iným dohodnutým vlastnostiam, (ii.) je vhodná na účel, pre ktorý ju kupujúci požaduje, a s ktorým predávajúci súhlasil a (iii.) je dodaná s dohodnutým príslušenstvom a pokynmi na použitie, vrátane bezodkladného umiestnenia rezaných kvetov do vody. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom (okrem prípadov, kedy predávajúci kupujúceho pred uzatvorením zmluvy upozornil, že sa niektorá vlastnosť veci líši a kupujúci s tým pri uzatváraní zmluvy vyslovene súhlasil), že okrem dohodnutých vlastností (i.) je vec vhodná na účel, na aký sa vec tohto druhu obvykle používa, aj s ohľadom na práva tretích osôb, právne predpisy, technické normy alebo kódexy správania daného odvetvia, pokiaľ niet technických noriem, (ii.) vec množstvom, akosťou a ďalšími vlastnosťami, vrátane životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, zodpovedá obvyklým vlastnostiam veci rovnakého druhu, ktoré môže kupujúci rozumne očakávať, aj s ohľadom na verejné prehlásenia urobené predávajúcim alebo inou osobou v rovnakom zmluvnom reťazci, najmä reklamou alebo označením, (iii.) je vec dodaná s príslušenstvom, vrátane obalu, návodu k montáži a iných pokynov na použitie, ktoré môže kupujúci rozumne očakávať a (iv.) vec zodpovedá akosťou alebo prevedením predlohe alebo vzorke, ktoré predávajúci kupujúcemu poskytol pred uzatvorením zmluvy.

5.3 Vady musí kupujúci uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu. Pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia, musia byť vady uplatnené najneskôr v deň nasledujúci po ich prevzatí; inak práva kupujúceho zaniknú.

5.4 Reklamácia. Pokiaľ sa u zakúpeného tovaru vyskytne vada, je kupujúci oprávnený túto vadu pri prevzatí výrobku či v zákonných lehotách reklamovať a uplatniť u predávajúceho nároky z vád v súlade so zákonom. V prípade, že sa kupujúci rozhodne uplatniť práva z vadného plnenia, je povinný predávajúcemu oznámiť okrem iného, že je vec vadná a ako sa vada prejavuje, že si uplatňuje práva z vadného plnenia a zvoliť si príslušný nárok z vadného plnenia, resp. zvoliť, akým spôsobom má byť reklamácia vybavená.

5.5 Vylúčenie zodpovednosti. Kupujúci nemá práva z vadného plnenia najmä ak: (i.) vadu spôsobil kupujúci, alebo kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, (ii.) kupujúci vadu poznal, resp. pri vynaložení obvyklej starostlivosti poznať musel už pri uzavretí zmluvy, (iii.) reklamácia je uplatnená po uplynutí zákonom stanovenej lehoty pre uplatnenie práva z vád, (iv.) preukáže sa, že reklamácia nie je oprávnená, (v.) vada bola spôsobená vonkajšou udalosťou po prechode nebezpečenstva škody na veci na kupujúceho. Vadou veci nie je okrem iného opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním alebo u použitej veci opotrebenie zodpovedajúce miere jej predošlého používania.

5.6 Predloženie tovaru. Pri reklamácii je kupujúci povinný vadný výrobok predložiť predávajúcemu. Kupujúci preukazuje kúpu výrobku u predávajúceho, pokiaľ možno, dokladom o jeho zakúpení (napr. účtom alebo jeho kópiou, či daňovým dokladom).

5.7 Miesto uplatnenia reklamácie. Kupujúci uplatňuje reklamáciu osobne na kamennej predajni predávajúceho Kvety Tulip, Rajec, Sládkovičova 686, PSČ 015 01, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaných výrobkov alebo poskytovanie služieb, alebo poštou na adrese Rajec, Sládkovičova 686, PSČ 015 01, prípadne na ďalších miestach stanovených právnymi predpismi.

5.8 Lehota na uplatnenie. Zjavné poškodenie veci alebo obalu pri doručovaní je potrebné riešiť priamo s dopravcom a o poškodení veci alebo obale spísať záznam do odovzdávacieho protokolu; v takom prípade nie je kupujúci povinný vec prevziať. O zistenom poškodení veci kupujúci bez zbytočného dokladu informuje predávajúceho. Kupujúci je povinný prehliadnuť si zakúpenú vec čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na veci. Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu riadne a včas, bez zbytočného odkladu po vyskytnutí vady, resp. po tom, ako mohol kupujúci vadu pri včasnej prehliadke a dostatočnej starostlivosti zistiť. Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený vytknúť vadu, ktorá sa na veci prejaví po dobu dvoch rokov od prevzatia (pričom, ak vytkol kupujúci – spotrebiteľ predávajúcemu vadu oprávnene, tak táto doba nebeží po dobu, počas ktorej nemôže kupujúci vec užívať). Do doby na uplatnenie práv kupujúceho z vád sa nepočíta doba, počas ktorej bol výrobok v oprave na základe oprávnenej reklamácie, a to až do okamihu, kedy je kupujúci povinný výrobok po skončení takej opravy prevziať. Pokiaľ sa vada prejaví v priebehu jedného roku od prevzatia veci, má sa za to, že vec bola vadná už pri prevzatí (ibaže to povaha veci alebo vady vylučuje), pričom táto doba nebeží po dobu, počas ktorej kupujúci nemôže vec užívať, v prípade, že vadu vytkol oprávnene; uvedené pred bodkočiarkou sa neuplatní, pokiaľ nie je kupujúci spotrebiteľ.

5.9 Lehota na vybavenie. Kupujúci uplatní reklamáciu, resp. nároky z vád, v mieste uplatnenia vád ú predávajúceho (viď. článok 5.6 týchto VOP vyššie), resp. u pracovníka predávajúceho povereného vybavovaním reklamácií (spravidla vedúceho predajne alebo jeho zástupcu). Reklamácia v prípade kupujúceho – spotrebiteľa vrátane odstránenia vady musí byť vybavená a kupujúci – spotrebiteľ o tom musí byť informovaný najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim – spotrebiteľom nedohodne na dlhšej lehote. Doba trvania vybavenia reklamácie sa počíta odo dňa nasledujúceho po dni uplatnenia reklamácie do dňa vybavenia reklamácie, resp. okamihu, kedy bol kupujúci povinný vec prevziať. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie môže kupujúci – spotrebiteľ od zmluvy odstúpiť alebo požadovať primeranú zľavu. Uvedené lehoty nie sú záväzné voči kupujúcemu, ktorý nie je spotrebiteľom; v takom prípade predávajúci vybaví reklamáciu v primeranej lehote podľa svojich prevádzkových možností.

5.10 Vydanie potvrdenia. Predávajúci je povinný kupujúcemu – spotrebiteľovi vydať písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie, aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje, a v ktorom budú uvedené kontaktné údaje kupujúceho na účely poskytnutia informácie o vybavení reklamácie (reklamačný list); a ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o uskutočnení opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie (zápis o reklamácii). Predávajúci s ponechá kópiu reklamačného listu a zápisu o reklamácii.

5.11 Práva z vadného plnenia – spotrebiteľ. Pokiaľ má vec vadu, môže kupujúci – spotrebiteľ požadovať jej odstránenie. Podľa svojej voľby môže kupujúci – spotrebiteľ požadovať dodanie novej veci bez vady alebo opravu veci, ibaže je zvolený spôsob odstránenia vady nemožný alebo v porovnaní s druhým neprimerane nákladný; to sa posúdi najmä s ohľadom na význam vady, hodnotu, ktorú by vec mala bez vady, a to, či môže byť druhým spôsobom vada odstránená bez značných komplikácií pre kupujúceho – spotrebiteľa. Predávajúci môže odmietnuť vadu odstrániť, ak je to nemožné alebo neprimerane nákladné najmä s ohľadom na význam vady a hodnotu, ktorú by vec mala bez vady. Predávajúci odstráni vadu v primeranej dobe po jej vytknutí tak, aby tým kupujúcemu – spotrebiteľovi nespôsobil značné komplikácie, pričom sa zohľadní povaha veci a účel pre ktorý kupujúci – spotrebiteľ vec kúpil. Na odstránenie vady prevezme predávajúci vec na vlastné náklady. Ak neprevezme kupujúci – spotrebiteľ vec v primeranej dobe po tom, ako ho predávajúci informoval o možnosti vec po oprave prevziať, náleží predávajúcemu odplata za uskladnenie. Kupujúci – spotrebiteľ môže požadovať primeranú zľavu alebo odstúpiť od zmluvy, ak (i.) predávajúci vadu odmietol odstrániť alebo ju neodstránil, (ii.) sa vada prejaví opakovane, (iii.) je vada podstatným porušením zmluvy alebo (iv.) je z vyhlásenia predávajúceho alebo z okolností zjavné, že vada nebude odstránená v primeranej dobe alebo bez značných komplikácií pre kupujúceho – spotrebiteľa. Primeraná zľava sa určí ako rozdiel medzi hodnotou veci bez vady a vadnej veci, ktorú kupujúci obdržal. Kupujúci – spotrebiteľ nemôže pre vadu veci odstúpiť od zmluvy podľa tohto odseku, ak je vada bezvýznamná, pričom sa má za to, že vada nie je bezvýznamná. Ak kupujúci – spotrebiteľ odstúpi od zmluvy podľa tohto odseku, predávajúci vráti kupujúcemu – spotrebiteľovi kúpnu cenu bez zbytočného odkladu po tom, ako dostane vec alebo ako mu kupujúci – spotrebiteľ preukáže, že vec odoslal.

5.12 Práva z vadného plnenia – podnikateľ. Ak je kupujúcim podnikateľ, postupuje sa podľa ustanovení tohto odseku. Ak je vadné plnenie podstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo na (i.) odstránenie vady dodaním novej veci alebo dodaním chýbajúcej veci, alebo (ii.) odstránenie vady opravou veci, alebo (iii.) na primeranú zľavu z kúpnej ceny, či (iv.) právo odstúpiť od zmluvy, ak bola vada oznámená včas. Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu, aké právo zvolí, pri oznámení vady, alebo bez zbytočného odkladu po tom, pričom uskutočnenú voľbu nemôže kupujúci bez súhlasu predávajúceho meniť (to neplatí, ak žiada kupujúci opravu vady, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná). Pokiaľ neodstráni predávajúci vady v primeranej lehote, alebo oznámi kupujúcemu, že vady neodstráni, môže kupujúci požadovať miesto odstránenia vád primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Ak nezvolí kupujúci svoje právo včas, má práva ako v prípade nepodstatného porušenia zmluvy. Pokiaľ je vadné plnenie nepodstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo na (i.) odstránenie vady dodaním novej veci alebo dodaním chýbajúcej veci, alebo (ii.) odstránenie vady opravou veci, alebo (iii.) na primeranú zľavu z kúpnej ceny. Podstatným je také porušenie povinnosti, o ktorom strana porušujúca zmluvu už pri uzavretí zmluvy vedela alebo musela vedieť, že by druhá strana zmluvu neuzavrela, pokiaľ by toto porušenie predvídala; v ostatných prípadoch sa má za to, že porušenie podstatné nie je. Kupujúci – podnikateľ nemôže odstúpiť od zmluvy, alebo požadovať dodanie novej veci, ak nemôže výrobok vrátiť v stave, v akom mu bol doručený (to neplatí, (i.) ak došlo k zmene stavu v dôsledku prehliadky za účelom zistenia vady veci, (ii.) ak kupujúci vec použil ešte pred objavením vady, (iii.) ak kupujúci nespôsobí nemožnosť vrátania veci v nezmenenom stave konaním alebo opomenutím, alebo (iv.) ak kupujúci vec predal ešte pred objavením vady, ak ju spotreboval, alebo ak vec pozmenil pri obvyklom použití; ak sa tak stalo len sčasti, vráti kupujúci predávajúcemu to, čo ešte môže vrátiť, a dá predávajúcemu náhradu do výšky, v ktorej mal z použitia veci prospech); uvedené pred bodkočiarkou sa neuplatní, pokiaľ je kupujúcim spotrebiteľ.

5.13 Náhrada nákladov. Ak má kupujúci – spotrebiteľ právo z vadného plnenia, prináleží mu náhrada nákladov účelne vynaložených pri uplatnení tohto práva. Ak si však kupujúci – spotrebiteľ neuplatní právo na náhradu do jedného mesiaca po uplynutí lehoty, v ktorej treba vadu vytknúť, súd právo neprizná, pokiaľ predávajúci namietne, že právo na náhradu nebolo uplatnené včas.

5.14 Záruka za akosť. Kupujúci môže mať nad rámec zákonných práv z vadného plnenia aj práva zo záruky za akosť, ak bola záruka za akosť poskytnutá. Záruka za akosť vzniká vyhlásením poskytovateľa záruky, že kupujúceho uspokojí nad rámec jeho zákonných práv z vadného plnenia, ak nebude mať vec vlastnosti uvedené vo vyhlásení o záruke. Záruka za akosť vznikne aj vyhlásením uskutočneným v reklame dostupnej najneskôr v okamihu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Ak sa poskytovateľ záruky zaručí, že si vec po určitú dobu pri obvyklom použití uchová svoje funkcie a výkonnosť, platí, že má kupujúci zo záruky aspoň právo na dodanie novej veci bez vád alebo na opravu veci; tieto účinky má aj uvedenie záručnej doby alebo doby použiteľnosti veci na obale veci. Záručná doba plynie zásadne od odovzdania veci kupujúcemu a pokiaľ bola vec podľa zmluvy odoslaná, plynie od dôjdenia veci na miesto určenia. Pokiaľ prehlásenia o záruke určujú rôzne záručné doby, platí tá doba, ktorá je z nich najdlhšia. Nároky kupujúceho zo záruky za akosť, ako aj postup a lehoty (záručné doby) k uplatneniu práv zo záruky sú obsiahnuté v záručnom liste.

5.15 Vady musí kupujúci uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu. Pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia, musia byť vady uplatnené najneskôr v deň nasledujúci po ich prevzatí; inak práva kupujúceho zaniknú.

5.16 Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu do kamennej prevádzky predávajúceho v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona tak, že doručí tovar do kamennej prevádzky predávajúceho a doručí predávajúcemu prejav vôle kupujúceho uplatniť si svoje právo podľa bodov tohto čl. 5. týchto obchodných podmienok napr. vo forme vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie, ktorý je umiestnený na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho. Predávajúci odporúča tovar pri jeho zasielaní na reklamáciu poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Kupujúci je povinný v Oznámení o uplatnení reklamácie pravdivo uviesť všetky požadované informácie, najmä presne označiť druh a rozsah vady tovaru; kupujúci zároveň uvedie, ktoré zo svojich práv vyplývajúcich z ust. § 622 a 633 Občianskeho zákonníka uplatňuje.

6. Odstúpenie od zmluvy – spotrebiteľ

6.1 Spotrebiteľ. Kupujúci berie na vedomie, že tento čl. 6. VOP sa uplatní iba v prípade, že kupujúcim je spotrebiteľ v zmysle ustanovenia § 52 ods. 4 občianskeho zákonníka. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je na účely riadneho vybavenia a doručenia objednávky v prípade, ak je fyzickou osobou, povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu, meno a priezvisko adresáta a jeho tel. kontakt, miesto doručenia. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je na účely riadneho vybavenia a doručenia objednávky v prípade, ak je právnickou osobou, povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, IČ DPH (ak mu bolo pridelené), číslo telefónu a e-mailovú adresu, meno a priezvisko adresáta a jeho tel. kontakt, Miesto doručenia.

6.2 Uplatnenie práva odstúpiť. Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu zásadne v lehote štrnástich (14) dní odo dňa nasledujúceho po dni, kedy kupujúci alebo ním určená tretia osoba (iná ako dopravca) prevezme tovar. Pokiaľ kupujúci objedná v rámci jednej objednávky viac kusov tovaru, ktoré sú dodávané samostatne, plynie lehota na odstúpenie od zmluvy odo dňa prevzatia posledného kusu tovaru. V prípade dodávky tovaru pozostávajúceho z niekoľkých položiek alebo častí, plynie lehota na odstúpenie od zmluvy odo dňa prevzatia poslednej položky alebo časti dodávky tovaru. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 19 zákona o ochrane spotrebiteľa nemôže okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol vyrobený podľa požiadavky kupujúceho alebo prispôsobený jeho osobným potrebám, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, alebo tovaru s krátkou dobou spotreby, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní vzhľadom na svoju povahu nenávratne zmiešaný s iným tovarom, a od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v zapečatenom obale, ktorý z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov nie je vhodné vrátiť po tom, ako ho kupujúci porušil (pokiaľ kupujúci otvoril ich vnútorný obal, a ďalšie výrobky spĺňajúce uvedené zákonné požiadavky). Na účely uplatnenia práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy je kupujúci povinný o odstúpení predávajúceho informovať akýmkoľvek jednoznačným prehlásením uskutočneným voči predávajúcemu, resp. oznámením o odstúpení, ktoré môže predovšetkým uskutočniť a doručiť predávajúcemu osobne na adresu ktorejkoľvek predajne predávajúceho, alebo uskutočniť a zaslať písomne na adresu Kvety Tulip, Rajec, Sládkovičova 686, PSČ 015 01 či e-mailom na adresu elektronickej pošty predávajúceho: info@kvetytulip.sk, či prostredníctvom portálu predávajúceho dostupnom na adrese https://kvetytulip.sk/, či iným jednoznačným spôsobom. K odstúpeniu od zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto VOP, nie je to však jeho povinnosťou. Lehota na odstúpenie od zmluvy je dodržaná aj v prípade, ak kupujúci odošle odstúpenie od zmluvy pred uplynutím lehoty predávajúcemu.

6.3 Nemožnosť odstúpiť od zmluvy. V súlade s ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

 • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený (napr. rozbalené dezerty alebo vône),
 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa (kytice zostavené z kvetov podľa požiadaviek kupujúceho, venovanie s textom podľa zadania kupujúceho alebo s fotografiou dodanou kupujúcim),
 • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze (rezané kvety a všetky produkty z rezaných kvetov),
 • predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
Aj v takomto prípade sa však kupujúci a predávajúci môžu dohodnúť na zániku zmluvy za predpokladu, že predávajúcemu pritom nevzniknú dodatočné náklady, resp. kupujúci kompenzuje náklady, ktoré by v dôsledku zániku zmluvy predávajúcemu vznikli.

6.4 Pri kúpnej zmluve, predmetom ktorej je kúpa tovaru uvedeného v bode 5.15 týchto obchodných podmienok (rezané kvety a všetky produkty z rezaných kvetov), kupujúci môže:

 • odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak tovar nebol zhotovený, najneskôr 24 hodín pred časovým rozsahom, ktorý si kupujúci zvolil pri uzatvorení kúpnej zmluvy,
 • odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak tovar bol čiastočne zhotovený, kupujúci je povinný uhradiť náklady, ktoré vznikli predávajúcemu s výrobou tovaru najviac však do výšky kúpnej ceny tovaru,

6.5 Účinky odstúpenia. V prípade odstúpenia od zmluvy sa kúpna zmluva ruší od počiatku, a to v rozsahu, v akom bolo od zmluvy odstúpené. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, zašle alebo odovzdá predávajúcemu tovar, ktorý od predávajúceho dostal, bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich (14) dní odo dňa, kedy došlo k odstúpeniu od zmluvy, ibaže mu predávajúci ponúkol, že si tovar sám vyzdvihne. Lehota je zachovaná, pokiaľ kupujúci odošle tovar pred jej uplynutím. Kupujúci vráti tovar osobne na ktorejkoľvek predajni predávajúceho, alebo ho môže zaslať na adresu prevádzkarne predávajúceho nachádzajúcej sa na adrese Rajec, Sládkovičova 686, PSČ 015 01 prostredníctvom poskytovateľa poštových / prepravných služieb. Lehota sa považuje za zachovanú, pokiaľ kupujúci odošle alebo odovzdá tovar predávajúcemu pred uplynutím uvedenej lehoty. Pokiaľ odstúpi kupujúci od zmluvy, nesie v takom prípade náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, kedy tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou; tovar preto nemôže byť odoslaný na dobierku.

6.6 Vrátenie peňažných prostriedkov. Pokiaľ odstúpi kupujúci od zmluvy v celom rozsahu, vráti mu predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, spravidla bezhotovostným prevodom na účet, ktorý si kupujúci zvolil. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. V prípade, že dôjde len k čiastočnému odstúpeniu od kúpnej zmluvy (odstúpenie len ohľadne niektorého, nie všetkého tovaru podľa zmluvy), je kupujúcemu vrátená kúpna cena tovaru, ohľadne ktorého kupujúci odstúpil, náklady na dodanie vrátené nie sú. Predávajúci vráti kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom iba vtedy, ak s tým kupujúci súhlasil a pokiaľ mu tým nevzniknú ďalšie náklady. Pokiaľ odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako predávajúci dostane tovar, alebo ako mu kupujúci preukáže, že tovar odoslal naspäť, podľa toho, čo nastane skôr; v takom prípade sa lehota uvedená v prvej vete tohto čl. 6.6 VOP predlžuje.

6.7 Zníženie hodnoty tovaru. Kupujúci zodpovedá predávajúcemu za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku nakladania s týmto tovarom inak, než je nutné k tomu, aby sa zoznámil s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru. Ak bude v takom prípade vrátený tovar opotrebený (v miere, ktorý presahuje rozsah nakladania za účelom zoznámenia sa s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru), poškodený či nekompletný, vzniká predávajúcemu právo na náhradu škody. Nárok na náhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

6.8 Vrátenie darčeku. V prípade, že bol kupujúcemu spoločne s tovarom poskytnutý darček, uzatvára sa darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takého darčeku účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom vrátiť predávajúcemu aj poskytnutý darček. V prípade, že by kupujúci darček nevrátil, šlo by o bezdôvodné obohatenie na jeho strane.

6.9 Odstúpenie v prípade omeškania predávajúceho. Ak je predávajúci v omeškaní s odovzdaním veci kupujúcemu, môže kupujúci od zmluvy odstúpiť, ak nesplní predávajúci svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorú mu kupujúci poskytol. Kupujúci môže od zmluvy odstúpiť bez dodatočnej lehoty len v prípade, že predávajúci odmietol plniť alebo je plnenie v určenom čase nevyhnutné s ohľadom na okolnosti pri uzavretí zmluvy alebo kupujúci oznámil predávajúcemu pred uzavretím zmluvy, že je dodanie v určitý čas nevyhnutné. Predávajúci vráti kupujúcemu bez zbytočného odkladu po odstúpení od zmluvy všetky peňažné plnenia, ktoré kupujúci podľa zmluvy uhradil.

7. Ochrana osobných údajov a ukladanie cookies

7.1 Osobné údaje. Predávajúci poskytuje kupujúcemu nasledujúce informácie o spracovaní osobných údajov poskytnutých predávajúcemu v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy. Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho, ktoré kupujúci vypĺňa v rámci objednávkového formulára umiestneného na e-shope (príp. údaje, ktoré sa do objednávkového formulára eventuálne vyplnili automaticky zo zákazníckeho účtu), resp. ktoré sú nevyhnutné k naplneniu nižšie uvedených účelov, najmä meno a priezvisko kupujúceho, IČO a DIČ (pokiaľ je kupujúci podnikateľom), e-mailová adresa, adresa bydliska či kontaktná adresa, telefónne číslo, číslo bankového účtu („osobné údaje“), a to na účely (i.) realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim, alebo realizácie opatrení prijatých pred uzatvorením kúpnej zmluvy na žiadosť kupujúceho, a na účely (ii.) splnenia súvisiacich zákonných povinností predávajúceho (napr. daňová povinnosť) a (iii.) pokiaľ je také spracúvanie nevyhnutné pre účely oprávnených záujmov predávajúceho či tretej strany.

7.2 Správca. Správcom osobných údajov je spoločnosť Tulip s.r.o., so sídlom Považská Bystrica, SNP 1445/37, PSČ 017 07, IČO: 47 694 122, zapísanej v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, oddiel: Sro, vložčka č. 30417/R; kontaktné údaje správcu: adresa sídla Považská Bystrica, SNP 1445/37, PSČ 017 07, e-mail: kvety.tulip@gmail.com, telefón 0917434742 . Správca nevymenoval poverenca na ochranu osobných údajov.

7.3 Právny základ. Právnym základom pre spracovanie osobných údajov je (i.) splnenie kúpnej zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je kupujúci ako subjekt údajov, alebo uskutočnenie opatrení prijatých pred uzatvorením kúpnej zmluvy na žiadosť kupujúceho, (ii.) splnenie právnej povinnosti, ktorá sa vzťahuje na predávajúceho ako správcu, (iii.) oprávnený záujem predávajúceho či tretej strany.

7.4 Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v zmysle čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len „Nariadenie“), predávajúci ako prevádzkovateľ informačného systému bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v rámci predzmluvných vzťahov s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

7.5 Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že z titulu plnenia uzavretej zmluvy sa pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhom príjemcov:
- Slovenská pošta
- DPD
- Packeta

7.6 Príjemcovia osobných údajov. Príjemcovia osobných údajov sú tretie osoby (spracovatelia), pokiaľ je poskytnutie osobných údajov týmto osobám nevyhnutné pre naplnenie účelu spracovania osobných údajov; ide predovšetkým o osoby podieľajúce sa na dodaní tovaru / služieb (okrem iného zmluvní zasielatelia či dopravcovia), osoby poskytujúce služby súvisiace s dodaním tovaru a jeho organizáciou, osoby podieľajúce sa na realizácií platieb na základe kúpnej zmluvy (osoby poskytujúce bankové a finančné služby) a osoby zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu, zaisťujúce marketingové a reklamné služby na podporu webovej prezentácie e-shopu, podieľajúce sa na zaisťovaní spokojnosti zákazníkov s nákupom v e-shope, zaisťujúcim účtovnícke a daňové služby. Osobné údaje kupujúceho môžu byť odovzdané taktiež poskytovateľom služby dropshipping.

7.7 Odovzdanie do tretích krajín. Predávajúci nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

7.8 Doba spracúvania. Osobné údaje budú u predávajúceho, ako správcu uložené po dobu nevyhnutnú na naplnenie účelu ich spracúvania v súlade s článkom 7.1 týchto VOP, najdlhšie však po dobu troch rokov odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy, pokiaľ kogentné právne predpisy neustanovia v čiastkových prípadoch dlhšiu dobu.

7.9 Práva kupujúceho. Kupujúci má právo požadovať od predávajúceho, ako správcu, prístup k osobným údajom, ktoré sa ho týkajú, ich opravu alebo výmaz, alebo obmedzenie spracúvania, a právo vzniesť námietku proti spracúvaniu, ako aj právo na prenositeľnosť údajov. Kupujúci má právo podať sťažnosť dozornému úradu, ktorým je v Slovenskej republike Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava (https://dataprotection.gov.sk/uoou/).

7.10 Požiadavka na poskytovanie osobných údajov je založená zákonom aj zmluvou, resp. požiadavkou, ktorú je nevyhnutné uviesť do kúpnej zmluvy (resp. do objednávkového formulára uvedeného v e-shope predávajúceho). V dôsledku neposkytnutia osobných údajov by nebolo možné uzatvoriť a splniť zmluvu medzi predávajúcim a kupujúcim.

7.11 Automatizované spracúvanie – profilovanie. Predávajúci informuje kupujúceho, že v rámci e-shopu dochádza k automatizovanému spracúvaniu údajov – k tzv. profilovaniu, kedy zákonným dôvodom pre takúto formu spracúvania je oprávnený záujem predávajúceho. Táto činnosť spočíva v systémovom vyhodnocovaní nákupov uskutočnených kupujúcim tak, aby predávajúci mohol kupujúcemu ponúknuť tovar – kvetinové a dekoračné produkty, ktoré už kupujúci v minulosti nakupoval, alebo ponúknuť obdobný tovar, ktorý už v minulosti nakupoval. Táto činnosť je vykonávaná najmä za účelom skvalitnenia ponuky služieb predávajúceho. Takto spracúvané údaje sú anonymizované. Právom kupujúceho je okrem iného nebyť predmetom takej činnosti, čo môže oznámiť predávajúcemu prostredníctvom e-mailu na adresu kvety.tulip@gmail.com.

7.12 Program Overené zákazníkmi. Spokojnosť kupujúceho s nákupom zaisťuje predávajúci prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je e-shop predávajúceho zapojený. Dotazník bude kupujúcemu zaslaný vždy, ak u predávajúceho prostredníctvom e-shopu tovar nakúpi, a ak si v zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode, vyžiadal jeho zasielanie. Spracovanie osobných údajov na účely zasielania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonáva kupujúci na základne oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní spokojnosti kupujúceho s nákupom u predávajúceho. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie spätnej väzby kupujúceho a analýzy nášho trhového postavenia, využíva predávajúci spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk; tomu na tieto účely môže predávajúci odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a e-mailovú adresu kupujúceho. Osobné údaje kupujúceho nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdávané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, môže kupujúci kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov, a to pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade námietky kupujúceho nebude predávajúci dotazník kupujúcemu ďalej zasielať.

7.13 Cookies. Zásady predávajúceho k používaniu súborov cookie sú uverejnené na internetovej stránke predávajúceho: https://www.kvetytulip.sk/ochrana-informacii/.

8. Mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov

8.1 Spotrebiteľ. Kupujúci berie na vedomie, že čl. 8.3 a 8.4 VOP sa uplatnia iba v prípade, že kupujúcim je spotrebiteľ v zmysle ustanovenia § 52 ods. 4 občianskeho zákonníka.

8.2 Kontakty predávajúceho. Kupujúci – spotrebiteľ sa môže so svojimi otázkami, podnetmi alebo sťažnosťami obrátiť na predávajúceho okrem iného prostredníctvom elektronickej adresy kvety.tulip@gmail.com. Informáciu o vybavení otázky, podnetu či sťažnosti zašle predávajúci na e-mailovú adresu kupujúceho.

8.3 Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, príslušný subjekt. Predávajúci informuje kupujúceho – spotrebiteľa v súlade so zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, a zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, o možnosti alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov a o subjekte alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov. Kupujúci má zásadne právo na alternatívne riešenie spotrebiteľského sporu zo spotrebiteľskej zmluvy, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, ak dochádza k plneniu na území Slovenskej republiky alebo ak súvisí plnenie s podnikateľskou činnosťou prevádzkovanou na území Slovenskej republiky, a môže podať návrh na alternatívne riešenie takého sporu určenému subjektu alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je s ohľadom na povahu predávaného tovaru v zásade Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk), Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.) Poprad, Námestie svätého Egídia 95, 058 01 Poprad (web: https://www.sospotrebitelov.sk/, email: info@sospotrebitelov.sk), Združenie na ochranu práv občana – AVES, Mliekarenská 725/8, 821 09 Bratislava (web: https://www.zdruzenieaves.sk/, email: zdruzenie.aves@centrum.sk ). Kupujúci môže podať návrh na zahájenie alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu najneskôr do 30 dní odo dňa, kedy uplatnil svoje právo, ktoré je predmetom sporu, u predávajúceho po prvý raz.

8.4 On-line riešenie sporov. Kupujúci – spotrebiteľ môže v prípade sporu zo spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej on-line využiť taktiež platformu na riešenie sporov on-line, ktorá je zriadená Európskou komisiou na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

9. Záverečné ustanovenia

9.1 Autorské právo. Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace webovú stránku e-shopu a jej rozhranie (vrátane fotografií ponúkaného tovaru) sú chránené autorským právom. Tovary a služby, ktoré sú na webových stránkach e-shopu uvedené, informácie o nich a o ich vyobrazení, môžu byť chránené ďalšími právami dotknutých osôb. Názvy a označenia výrobkov, služieb, firiem a spoločností môžu byť registrovanými obchodnými známkami príslušných vlastníkov. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene používať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie e-shopu. Kupujúci nie je oprávnený používať pri využívaní webového rozhrania mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku webového rozhrania e-shopu. Webové rozhranie je možné používať iba v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv tretích osôb – najmä ostatných zákazníkov, a ktorý je v súlade s jeho určením. Predávajúci nie je zodpovedný za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do jeho webových stránok alebo v dôsledku používania webovej stránky treťou osobou v rozpore s jej určením a účelom.

9.2 Dodatočné informácie pre kupujúceho. Kúpnu zmluvu je možné uzatvoriť výlučne v slovenskom jazyku, pričom tieto VOP sú taktiež vyhotovené iba v slovenskom jazyku. Predávajúci ďalej informuje kupujúceho – spotrebiteľa, že nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa. Kúpna zmluva bude predávajúcim archivovaná v súlade s právnymi predpismi a zásadne nie je kupujúcemu sprístupnená.

9.3 Salvátorská klauzula. Pokiaľ akékoľvek ustanovenie kúpnej zmluvy alebo týchto VOP je, alebo sa stane neplatným a/alebo nevymáhateľným, potom takáto neplatnosť a/alebo nevymáhateľnosť nebude mať vplyv na platnosť a/alebo vymáhateľnosť ostatných ustanovení kúpnej zmluvy alebo týchto VOP. Namiesto neplatného a/alebo nevymáhateľného ustanovenia sa použije ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému a/alebo nevymáhateľnému ustanoveniu najviac približuje.

9.4 Rozhodné právo, súdna príslušnosť. Kúpna zmluva, ako aj tieto VOP, sa riadi slovenským právom. Na rozhodovanie sporov sú príslušné všeobecné súdy Slovenskej republiky.

Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.9.2023. Tulip s.r.o.

 • Dokumenty na stiahnutie
 • Košík

  NASTAVENIE COOKIES

  My, spoločnosť Tulip s.r.o., IČO 47694122, používame súbory cookies na správne fungovanie webu a s vaším súhlasom o. i. aj na personalizáciu obsahu našich webových stránok. Stlačením tlačidla „Súhlasím“ súhlasíte s využívaním cookies a zdieľaním údajov o správaní na webe na zobrazenie cielenej reklamy na sociálnych sieťach a iných weboch.
  Súhlasím